top of page

İmar Hukuku

İmar hukuku, 3194 sayılı Kanunun ifade ettiği biçimiyle; “…yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamayı” hedefler.

İdarelerin yerleşim yerleri üzerinde planlama, kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma, ruhsatlandırma gibi işlemlerinin kimi zaman hukuka uygun olmaması sebebiyle, kişilerin hukuki menfaatleri zedelenmekte ve bu idari işlemler telafisi mümkün olmayan neticelere sebep olmaktadır. İdarelerin bu işlemlerine karşı, iptal talebiyle, dava yoluna gidilerek hukuka aykırılıkların kaldırılması mümkün olabilmektedir.

İdarelerin gerçekleştirdiği, İmar Mevzuatına aykırı, işlemler sebebiyle yaşanan mağduriyetlere karşı hukuk büromuz uzman kadrosu ile dava ve danışmanlık hizmet vermektedir.

Bu doğrultuda,

  • 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve 1/5000 ve daha üst ölçekli nazım imar planlarına yönelik itirazların yapılması, planlara dair başvuru işlemlerinin yapılması ve takibi; bu işlemlerden doğacak iptal davalarının açılması, dava takibinin yapılması,

  • Kamulaştırma davalarının açılması, davaların takibi,

  • Kamulaştırmasız  El Atma davalarının açılması, takibi,

  • Kaçak yapılaşma hakkında idarece alınan kararlara karşı itiraz ve dava takibinin yapılması,

  • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanundan hakkında doğacak tüm uyuşmazlıklarda, idari işlemlerine karşı itiraz ve iptal davalarının açılması, takibi.

Büromuz, İmar Mevzuatı kapsamında doğacak tüm uyuşmazlıklar hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekte, hak kayıplarının önlenmesi için önleyici hukuk anlayışıyla başarı odaklı çalışmaktadır.

bottom of page